aku-psrr

Význam akumulačných nádrži pri kúrení v kotloch s ručnou dodávkou paliva -kusového dreva a drevných brikiet


Donedávna, kým nebolo obvyklé používanie akumulačných nádrží v prípade teplovodných kotlov na drevo a drevné brikty na ústredné kúrenie, prevažnú časť vykurovacej sezóny bývali kotly prevádzkované na výrazne nižší výkon ako bol jeho menovitý výkon. Takáto prevádzka má za následok celý rad negatívnych javov ako je zníženie účinnosti kúrenia, dehtovanie kotla, do ovzdušia vypúšťanie veľkého množstva škodlivých emisií, apod. Toto všetko vedie potom k zbytočnému zvýšeniu nákladov na kúrenie, k zhoršovaniu životného prostredia, pracnejšiemu čisteniu kotla ako aj ku skracovaniu jeho životnosti. Hlavný dôvod takéhoto prevádzkovania kotla v spočíva v tom, že pri správne naprojektovanom a nainštalovanom menovitom výkone kotla, v období, keď vonkajšia teplota je vyššia než zodpovedá tepelnej zóne, v ktorej sa vykurovaný objekt nachádza, aby nedochádzalo k prekurovaniu /tvorbe prebytkového tepla/ objektu, tak najčastejšie užívateľ zníži na regulátore alebo regulačnom ventile výstupnú vykurovaciu teplotu vody na kotle pod optimálnu hranicu. Vzhľadom na chemické zloženie paliva je optimálna prevádzková teplota vody v kotle na výstupe 75-85ºC, na vratnej teplota vody min. 60-65ºC a optimálna teplota horenia paliva je 1000-1200ºC. Prevádzkovaním kotla pod týmito teplotami sa síce krátkodobo dosiahne požadovaný efekt zníženia prebytkového tepla a neprekurovania domácnosti, no zároveň dochádza ku všetkým negatívnym hore uvedeným javom. Dôležité je si uvedomiť, že počas vykurovacieho obdobia je iba niekoľko dní, resp. týždňov, kedy sú vonkajšie teploty na hranici danej tepelnej zóny, t.j. kedy sa reálne využije a spotrebuje všetko vyrobené teplo pri prevádzke kotla na jeho menovitý výkon. Za týchto podmienok je v praxi veľmi častým javom, že kotol je prevádzkovaný v teplotnom režime na výstupe 50-60ºC a vratnej vode 30-40ºC, čo je veľmi neefektívne a životnému prostrediu značne škodlivé. Pri výpočte menovitého výkonu kotla projekčné normy zohľadňujú hlavne tepelnú zónu, v ktorom sa vykurovaný objekt nachádza, jeho veľkosť, mieru zateplenia, povahu používania objektu apod. Podľa týchto kritérií sa potom vypočíta požadovaný inštalovaný menovitý výkon kotla. Ten by mal byť taký, aby sa spoľahlivo objekt vykúril pri najnižších vonkajších teplotách danej tepelnej zóny. Najčastejšie sa táto teplota v našich klimatických podmienkach strednej Europy pohybuje v rozmedzí -11 až -18ºC. V skutočnosti však je takáto vonkajšia teplota približne iba 1/3 vykurovacieho obdobia napriek tomu, že krátkodobo môžu vonkajšie teploty klesnúť na -20, prípadne i -30ºC.


Ideálnym riešením ako tento problém s rozdielnymi vonkajšími teplotami počas vykurovacej sezóny odstrániť, je inštalovanie akumulačných nádrží do vykurovacieho systému. Do nich sa počas prevádzky kotla ukladá-akumuluje vznikajúce prebytočné teplo, ktoré sa následne využije na kúrenie. Kotol tak môže byť prevádzkovaný počas vykurovacieho obdobia na menovitý výkon bez ohľadu na vonkajšiu teplotu. Toto moderné riešenie komfortu kúrenia v závislosti od inštalovaného výkonu kotla a objemu akumulačnej nádrže, zabezpečí ekologické kúrenie, významne ušetrí náklady na kúrenie a čo je tiež dôležité, umožní dosiahnuť tepelnú pohodu nielen na celú noc, ale aj počas dňa, ak nie je nikto doma prítomný. Minimálny doporučený objem akumulačnej nádrže je 55lit/kW. Pre zvýšenie komfortu je však vhodné inštalovať akumulačnú nádrž aj 100lit/kW, prípadne i viac, pokiaľ to priestorové podmienky kotolne umožňujú. Obstarávacie náklady na väčšie akumulačné nádrže sú v porovnaní so získaným komfortom a efektívnosťou kúrenia zanedbateľné. V takom prípade je možné zvoliť tiež kotol s rezervou menovitého výkonu, čím sa skráti doba nabíjania-akumulácie horúcej vody do akumulačných nádrží a zároveň sa užívateľ vyhne riziku vychladnutia domácnosti v prípade, že zabudne do kotla priložiť palivo, resp. bude počas dňa mimo domácnosti. V závislosti od objemu akumulačných nádrží je možné dosiahnuť akumuláciu tepla na 10 aj viac hodín.

 

U vykurovacieho systému so splyňovacím kotlom s lambda sondou a dostatočným objemom akumulácie sa stáva kúrenie drevom a drevnými briketami nielen mimoriadne efektívnou formou kúrenia, ale a dostatočne komfortným. Takéto riešenie ponúka naša spoločnosť so splyňovacími kotlami PYROGAS, ktoré sú vybavené lambda sondou, servomotormi primárneho a sekudnárneho vzduchu, róbustonou žiarobetonovou spaľovacou komorou zabezpečujúcou spalovací proces pri teplotách 1200ºC s inteligentným plne automatickým elektronickým riadiacim systémom.

 

Bližšie informácie o týchto kotloch a akumulačných nádržiach nájdete na našej webovej stránke pod názvom PRODUKTY. Kotly PYROGAS vďaka optimalizácii rýchlosti toku spalín /systém ORS/ a optimalizácii teplosmennej plochy konvektormi, dosahujú účinnosť nad 91%. Napríklad kotol PYROGAS 26 môže byť prevádzkovaný aj vo výkone 32kW, čo zabezpečuje tepelnú pohodu a komfort akumulácie v mrazoch aj v prípade, že užívateľ celý deň prikladať nebude.

 

Zaradenie akumulačnej nádrže do vykurovacieho systému optimalizuje prevádzku kotla, predlžuje životnosť kotla, zvyšuje účinnosť spaľovania a znižuje spotrebu paliva.
Počas životnosti kotla investičné náklady na akumulačnú nádrž sa nielenže vrátia, ale aj umožnia dosiahnuť významnú úsporu nákladov na palivo a na údržbu kotla.