Plynový radiátor musí byť inštalovaný v súlade s STN 06 1008. Nutné je dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti, minimálne 100 mm od horľavých hmôt stupňa horľavosti B, C1, C2. Táto vzdialenosť sa zväčšuje na 200 mm v smere nad spotrebičom. V prípade hmôt stupňa horľavosti C3 a v prípade, že stupeň horľavosti nie je preukázaný skúškou podľa STN 73 0862, je potrebné zväčšiť túto vzdialenosť na 400 mm. V uvedenej norme sú špecifikované nasledujúce stupne:

 

  • A - nehorľavé stavebné hmoty, napr.: betón, malta, tehla, sklo a pod.
  • B - veľmi ťažko horľavé hmoty, napr.: akumín, izomín a pod.
  • C1 - ťažko horľavé hmoty, napr.: drevo bukové, dubové a pod.
  • C2 - stredne ťažko horľavé hmoty, napr.: drevo jedľové, smrekové a p.
  • C3 - ľahko horľavé hmoty, napr.: pilinové dosky, polypropylén, polystyrén, podlahové textílie tkané zo syntetickým vlasom, kovral, rekos, a pod.


Dymovod pri prestupe stenou z horľavej hmoty musí byť odizolovaný tak, aby povrchová teplota tejto hmoty neprekročila 120°C.

 

Pri zistení zápachu plynu alebo spalín, je potrebné uzatvoriť prívod plynu pred radiátorom. Radiátor možno opätovne používať po odstránení príčiny poruchy oprávnenou osobou. Pri prvom uvedení do prevádzky sa môžu krátkodobo vyskytnúť zapáchajúce splodiny, ktoré nie sú spôsobené poruchou spotrebiča a je potrebné tieto z miestnosti odstrániť vetraním.

 

Plynový radiátor smie byť použitý len pre účely, pre ktoré bol schválený.

 

Pri práci v blízkosti plynového raiátora, pri ktorej hrozí vznik nebezpečia požiaru (lepenie PVC, práca s prchavými horľavými látkami a pod.), musí byť radiátor pred vznikom nebezpečenstva odstavený z prevádzky.

 

Radiátor sa nesmie zaťažovať ťažkými predmetmi a počas prevádzky sa nesmie zakrývať inými predmetmi.
Na zabezpečenie správnej a hospodárnej činnosti doporučuje výrobca vykonať raz za rok prehliadku odborným pracovníkom, ktorý vykoná kontrolu a vyčistenie radiátora.