Inštaláciu radiátora (gamatky), uvedenie do prevádzky a servisné úkony môže vykonať len oprávnená servisná firma spoločnosti MODRATHERM. Radiátor je určený pre použitie v obyčajnom prostredí. Dodávané dymové prieduchy umožňujú v zmysle STN 06 1401 inštaláciu do obvodovej steny hrúbky max. 600 mm. V prípade menšej hrúbky steny, je možné ich skrátiť na mieru. Pri inštalácii je nutné dodržať vodorovnú polohu dymovej rúry, prípustný je jej max. 2% spád smerom od spotrebiča.


Pripojenie:

 

Plyn sa pripája potrubím o svetlosti 1/2". Pred spotrebičom musí byť na prívode plynu nainštalovaný uzatvárací ventil. Pri prvom uvedení plynového radiátora do prevádzky musí oprávnený servisný technik vykonať skúšku tesnosti plynových rozvodov, nastaviť predpísaný tlak plynu na horáku, vyskúšať funkciu radiátora a regulácie, oboznámiť zákazníka s obsluhou spotrebiča a vykonať zápis do záručného listu.

 


Prestavba na iný druh paliva:


Každý spotrebič je výrobcom nastavený na palivo, ktoré je označené na obale, výrobnom štítku a záručnom liste. Prestavbu spotrebiča na iné dovolené palivo môže vykonať len oprávnená servisná firma, pričom musí vykonať o prestavbe zápis v záručnom liste a výrobnom štítku.

 

Prestavba na iný druh paliva sa vykoná výmenou dýzy hlavného horáka, výmenou dýzy zapaľovacieho horáka, výmenou skrutky minimálneho výkonu a zmenou nastavenia hodnôt prevádzkového tlaku. 
 

 

Súvisiace normy:

 

  • STN 06 1401 - Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Základné ustanovenia.
  • STN 06 1412 - Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Vykurovacie telesá.
  • STN 06 1441 - Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Poistky plameňa.
  • STN 92 0300 - Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla.
  • STN 38 6441 - Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách.