Tri dobré dôvody pre kúrenie drevom


1. ekologické spaľovanie


množstvo prijatého CO2 = množstvu vydaného CO2
drevo neobsahuje zlúčeniny síry a ťažkých kovov; absolútne množstvo CO2 vylúčeného horením dreva je 40 až 50 krát menšie, ako pri spaľovaní iných druhov palív


2. ekonomické kúrenie


1m3 suchého dreva = 200 m3 plynu alebo 200 l ľahkého vykurovacieho oleja


3. dokonalé horenie v kotli ZEUS PYRO


minimálne množstvo popola, ktorý výlučne pozostáva zo 100 % minerálnych látok

 

Vývoj využitia jednotlivých palivových médií poukazuje na návrat užívateľov k vykurovaniu pevnými palivami, najmä drevom. Naša spoločnosť evidujúca tento trend ponúka na trh splyňovací kotol na drevo ZEUS PYRO s modernou konštrukciou a so špičkovými úžitkovými vlastnosťami.

 

Drevo ako organická látka je tvorené z 80 – 90 váhových percent prchavých látok (CO, H, uhľovodíky) s vysokou energetickou hodnotou. Tieto plyny sa z drevnej hmoty uvoľňujú pri teplotách okolo 200 °C. Aby vyhoreli s maximálnym úžitkom, je potrebné drevo nahriať na vysoké teploty a v pásme vysokých teplôt ho udržať čo najdlhšie, aby sa uvoľnené plyny dostatočne premiešali so spaľovaným vzduchom a došlo tak k ich dokonalej teplotnej konverzii.

venilator

U bežne konštruovaných kotlov na spaľovanie dreva sú spaliny vháňané priamo cez výmenníky tepla. Značná časť plynov tak nestačí dohorieť a vo forme nežiadúcich emisií sa dostávajú do ovzdušia, čo spôsobuje nedostatočné využitie energie dreva, t.j. nižšiu účinnosť. Splyňovacie kotly na drevo sú konštruované tak, že spaliny sú z ohniska smerované do vyšamotovanej žiarovej dohorievacej komory, kde majú dostatok času dokonale vyhorieť. Preto tieto kotly majú účinnosť vysoko presahujúcu 80 % a nízke emisie škodlivín.


STROM - ČISTÝ PRÍRODNÝ PRODUKT

kolobeh

 

Rastliny sú schopné prijímať slnečnú energiu a uložiť ju. Pri fotosyntéze sa oxid uhličitý CO2 a voda premieňa na organickú látku a ostáva uchovaná v dreve ako energia. Pri spaľovaní sa táto energia znova uvoľňuje a využíva sa ako teplo. Príjem CO2 pri raste dreva je rovnako veľký, ako množstvo uvoľneného CO2 pri jeho spaľovaní, t.j. drevo ako hmota je z hľadiska obsahu CO2 neutrálne a tým nezaťažuje životné prostredie na rozdiel od fosílnych palív.